HATÎB BAĞDÂDÎ İLE İBNÜ’S-SALÂH ŞEHREZÛRÎ'NİN HADÎS VE SÜNNET ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Sedat Yıldırım

Özet


Öz: Hadîs ve sünnet mefhûmunu, iki farklı dönemde yazılmış eserler olan Hatîb Bağdâdî’nin yazdığı el-Fakîh ve'l-Mütefakkih  ile İbnü’s-Salâh’ın kaleme aldığı Ulûmu’l-Hadîs adlı eserler  özelinde inceledik. Çalışmamızda eserlerde geçen önemli olan hususları mukâyese etmek suretiyle aktardık. Bu hususlar sünnetin tanımı, sünnetin gayri metlûv olma yönü, sünnetin mütevâtir ve âhâd olması ve sünnetin nesih etme yönü gibi konulardan oluşmaktadır. Amacımız bu önemli konuları birinci derecedeki kaynaklardan irdeleyerek, bu konular hakkında nakledilen farklı görüşleri tespit etmektir. Dolayısıyla gayemiz ulemanın büyük bir çoğunlukla  kabul ettiği kavram ve terimlere halel getirmemekle beraber, farklı dönemlerde yaşayan iki hadis aliminin, sünnet ve hadisle ilgili olan bazı kavramlar hakkında yaptıkları farklı yorumları karşılaştırmak suretiyle tespit etmektir. Sonuç itibariyle mütevatir, müsned ve mürsel gibi bazı hadis kavramları hakkında bu iki alimin birbirinden farklı tanım ve yorumlar yaptıkları anlaşılmaktadır.

Abstract:

This article studies the notions of hadîth and sunnah specific to the works of different periods titled al-Faqîh ve al-Mutafaqqih written by Khatib Baghdâdî and Ulûm al-Hadîth written by Ibn Salâh. It discusses then, the important issues mentioned in the works by comparison. These issues consist of the definition of sunnah, ghayr matluw (non-revealed) sunnah, the mutawâtir and âhâd sunnah, the abrogation of sunnah and so on. It aims to identify the different opinions about these issues by examining these important issues from the first degree sources and does not to prejudice the concepts and terms which the scholars have generally accepted. Therefore, since the target is not to prejudice the concepts and terms that are accepted by the scholars, these two hadith scholars who lived in different periods, determined some sunnah and hadith related concepts in different ways. As the result, it is realized taht these two scholars made different definitions and interpretations about some hadith concepts such as mutwater, musned, and mursal.


Anahtar Kelimeler


Hadîs, Sünnet, Hatîb Bağdâdî, el-Fakîh ve'l-Mütefakkih, İbn Salâh, Ulûmu’l-Hadîs.DOI: http://dx.doi.org/10.17540/hy.v12i24.466

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


 

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.