Uluslar Arası Hakemli Akademik Online Dergi - International Refreed Academical Online Journal - مجلة علمية آكاديمية محكمة رقمية دولية

Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

 HİKMET YURDU

Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,

  

İlk olarak 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Hikmet Yurdu Dergisi, 01 Ocak ve 01 Temmuz tarihlerinde yılda iki sayı olarak yayımlanan, Sosyal Bilimler alanında yayın yapan, uluslar arası hakemli, akademik, online bir dergidir.

(Makale Kabul Tarihleri: 01 OCAK tarihli sayı için 15 TEMMUZ - 01 ARALIK; 01 TEMMUZ tarihli sayı için  15 OCAK - 01 HAZİRAN). 

HİKMET YURDU, sosyal bilimler alanına dair (Din Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler) te’lif makale, tercüme makale, Osmanlı Türkçesi metinlerin sadeleştirmesi, sempozyum değerlendirmesi, kitap tanıtımı ve kritiği, söyleşi ve röportaj gibi çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. 

Yayınlanmak üzere gönderilen te’lif makaleler, öncelikle intihal tespitinde kullanılan özel bir program (Turnitin, iTenticate vb.) aracılığıyla daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Daha sonra editörün uygun görmesi halinde makale konunun uzmanı en az iki hakeme iletilir. Makale değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesi esastır. (Hakemlik ve değerlendirme süreçleriyle ilgili geniş bilgi DEĞERLENDİRME POLİTİKASI kısmında verilmiştir)

Hakem süreci neticesinde yayınlanmasına karar verilen makalelerin yazarlarından: Makalenin yazım dilinde özet ve İngilizce abstract ön özet istenir. Ayrıca, metnin sonunda en az 750 kelimeden oluşan geniş bir İngilizce özet (Structured Abstract / Summary) talep edilir.

 

HİKMET YURDU (WİSDOM HOME)

Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi,

(Thought - Interperation Social Sciences Journal of Study)

Hikmet Yurdu, first published in 2008, is an internationally refereed, academic, online journal published in the field of Social Sciences.

(Article Acceptance Dates: 15 JANUARY - 01 DECEMBER for 01 JANUARY on 01 JULY, 15 JANUARY - 01 JUNE on 01 JULY).

HİKMET YURDU aims to publish studies on social sciences (Religious Studies, Social Sciences and Humanities), translation articles, simplification of Ottoman Turkish texts, symposium evaluation, book promotion and critique, interview and interview.

It is confirmed that the articles submitted for publication are not previously published and plagiarized through a special program (Turnitin, iTenticate, etc.) used primarily in plagiarism detection. Then, if the editor deems it appropriate, the article will be forwarded to at least two referees. Double-sided blind arbitration assessment is essential in the article evaluation process. (Detailed information about the arbitration and evaluation processes is given in the ASSESSMENT POLICY section)

One of the authors of the articles decided to be published as a result of the referee process: In articles' language and engslih abstract required. In addition, at the end of the text a structured Abstract / Summary of at least 750 words is requested.

 

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca dillerinde yazılmış te'lif makaleler yayınlanır

Editörler
 • Ali Duman
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Çeviriler / İngilizce / Fransızca / Arapça

Farklı dillerde yayınlanmış, dilimize aktarılmış makalelerin tercümeleri yayınlanır

Editörler
 • Hulusi Arslan
 • İbrahim Aşlamacı
 • Süleyman Aydın
 • Ali Duman
 • Bassam Ali Rababah
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Sadeleştirmeler

Osmanlı Türkçesi olarak kaleme alınmış makalelerin günümüz Türkçesine aktarılmış şekilleri yayınlanır

Editörler
 • Ali Duman
 • Cahit Külekçi
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Kitap Tanıtımı

Ülkemizde dünyada yayınlanmış, okurların haberdar olması önemsenen akademik kitapların tanıtımını içerir

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

İÇİNDEKİLER (KAPAK)

Editörler
 • Ali Duman
Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Editör Yazısı

Sayı editörü tarafından yazılan, kısa bir tanıtım yazısı

Editörler
 • Ali Duman
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Dergi İcerigi

Dergimizin Sahibi, Editörleri Yayın kurulu ve danışma kurulunun yer aldığı içerik dosyası

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Tefsir

Hanefilik ve maturidiliğin tefsire ilişkin boyutları ile ilgili gelen çalışmaları değerlendirme süreci ne alır hakemle indirir hakem yazar arasındaki yazışmaları yapar hakem raporlarına göre çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacak konusunda genel editörü yönlendirir

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

İslam Felsefesi

Hanefilik ve maturidiliğin felsefi ve düşünsel boyutları ile ilgili gelen çalışmaları değerlendirme süreci ne alır hakemle indirir hakem yazar arasındaki yazışmaları yapar hakem raporlarına göre çalışmanın yayınlanıp yayınlanmayacak konusunda genel editörü yönlendirir

Editörler
 • Souheila Mazze
 • Muratbek Myrzabekov
 • Hamdi Onay
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Söyleşi ve Röportajlar

Ülkemizin ve dünyanın tanınmış bilim adamlarıyla gerçekleştirilen akadmeik söyleşiler yayınlanır

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Sayı Hakemleri

Yayınlana sayıda hakemlik yapmış hocaların listesi

Editörler
 • Ali Duman
 • Ali Duman
 • Ali Duman
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Sayının Tamamı

O sayıda yayınlanan bütün makalelerin bir araya getirilerek oluşturulmuş baskı nüshası

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergimizde Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca dillerinde yazılmış orjinal te'lif makaleler, yabacnı dillerden Türkçeye aktarılmış tercümeler, Osmanlı Türkçesinden yapılan sadeleştirmeler, Söyleşi ve Röportajlar, Kitap tanıtımları yayınlanır. Bahse konu akademik çalışmalardan te'lif makaleler, çeviri ve sadeleştirmeler hakem sürecine tabi tutulur. dergimize ÇİFT TARAFLI KÖR HAKEM sistemi uygulanır.

Makaleler en az iki (2) hakeme gönderilir. Hakemlerin raporu doğrultusunda;

a) hakemlerin her ikisi de yayımlanamaz raporu verdiği taktirde, durum yazara bildirilir;

b) Hakemlerden biri “yayımlanabilir” diğeri “düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” şeklinde rapor vermişse, yazı yazara gönderilir ve düzeltmeleri yapması istenir;

c) Hakemlerden biri “yayımlanabilir”, diğeri “yayımlanamaz” raporu vermişse, makale üçüncü bir hakeme gönderilerek onun raporu doğrultusunda hareket edilir. Yazının yayınlanıp yayınlanmaması yayın kurulunun taktirindedir.

d) Hakemler yazının kendilerine çıktı olarak gönderilmesini istedikleri taktirde, çıktı ve posta masrafları yazardan talep edilir.

Çeviri ve Sadeleştirmeler orjinal metinleriyle birlikte kabul edilir. Orjinal metni olmayan çeviri ve sadeleştirmeler dikkate alınmaz. Bu şekilde gelen çeviri ve sadeleştirmeler alan uzmanı bir (1) hakeme incelemek üzere gönderilir. Onun raporu doğrultusunda yayınlanıp yayınlanmayacağına Yayın Kurulu karar verir.

 

ASSESSMENT POLICY

In our journal, original te'lif articles written in Turkish, English, Arabic and French, translation from Turkish to Turkish, simplifications from Ottoman Turkish, Interviews and Interviews, and book presentations are published. Original articles, translation and simplifications from these academic studies are subject to referees. DOUBLE SIDED BLIND JUDGE system is applied to our journal.

Articles are sent to at least two (2) referees. According to the report of the referees;

a) f both arbitrators give a non-publishable report, the situation shall be communicated to the author;

b) One of the arbitrators "can be published in the" other "may be issued after the correction" is given in the form of reports, letters sent to the author and are asked to make corrections;

c) One of the arbitrators "can be published", the other "can not be published" if the report is sent to a third arbitrator articles are moving in the direction of its report. Whether the aticle is published or not is at the hands of the editorial board.

d) If the referees want the manuscript to be sent as output, the output and postage costs are requested from the author.

Translation and simplification are accepted together with their original texts. Translating and simplification without original text is not considered. In this way, the translation and simplification field experts are sent to one (1) referee for review. The Editorial Board decides whether it will be published in accordance with its report.

 

Yayın Sıklığı

1. Dergimiz her yılın 01 Ocak ve 01 Temmuz tarihlerinde olmak üzere yılda iki sayı yayınlar.

2. Her sayının yayın süreci, bir öncekinin bitiminden 15 gün sonra başlar.

3. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi yayın tarihinden en az 6 hafta önce gönderilmiş olmalıdır. Bu sürenin dışında gelen yazılar bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır.

4. Yayınlanmasına karar verilen yazılara ait masraflar (çıktı ve posta masrafları) yazar tarafından karşılanır.

 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Arşivleme

Bu dergi, katılan kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı dağıtık kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. LOCKSS sistemi konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz.

 

Hakkımızda / About Us / من نحن

ayın Tarihleri / Publicaiton Dares / تاريخ الاصدار              Ocak - Haziran;

Temmuz - Aralık

Genel Editör / Chief Editor /  رئيس التحرير

 

Doç. Dr. Ali Duman


 

 

Editörler Kurulu / Editorial Board / مجلس التحرير

 

 

GENEL EDİTÖR / CHIEF EDITOR

DOÇ. DR. ALİ DUMAN

EDİTÖRLER KURULU / EDITORIAL BOARD

 

 

Prof. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu

  

Doç. Dr. Cahit Külekçi

  

Prof. Dr. Badria Al Nabhani

 

 

 


 

Doç. Dr. Bessam Ali Ahmed Al Rababa

   

Prof. Dr. Dosay Kenjetaev

Doç. Dr. Hamdi Onay

 

Prof. Dr. Hulusi Arslan

  

Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı

 

 

 

 


Prof. Dr. Nure Bt. Ahmed Hamid El-Harisi

  

Doç. Dr. Muratbek Myrzabekov

 

Prof. Dr. Nuri Kahveci

 


Dr. Öğr. Üye Hasan Arslan

 

 

Prof. Dr. Nuri Tuğlu

  

Dr. Öğr. Üye Mustafa Bozkurt

  

Prof. Dr. Souheila Mazze

 

Dr. Öğr. Üye. Şükrü Ayran

  

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt

  

Dr. Öğr. Üye. Süleyman Aydın

 


 Doç. Dr. Bilal Gök

 

 

Dr. Öğr. Üye. İbrahim Görücü

 

 

Danışmanlar Kurulu / Advisors Board / المجلس الاستشاري

Adana Üniv.

Prof. Dr. Asım Yapıcı;

Prof. Dr. İsmail Şık;

Doç. Dr. İbrahim Kaplan,

Amasya Üniv.

Prof. Dr. Şuayip Özdemir,

Ankara Üniv:

Prof. Dr. Nusret Çam,

Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün,

Atatürk Üniv:

Prof. Dr. Niyazi Usta,

Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık,

Adıyaman Üniv :

Doç. Dr. Bekir Kocadaş;

Dr. Öğr. Üye. Fuat Şancı,

Dr. Öğr. Üye. Recep Özdemir

Bayburt Üniv.

Prof. Dr. Selçuk Coşkun,

Dokuz Eylül Üniv.

Prof. Dr. Hanifi Özcan,

Erciyes Üniv:

Prof. Dr. Harun Güngör,

Prof. Dr. H. Yunus Apaydın,  

Prof. Dr. Mustafa Ünal,

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt,

Prof. Dr. Yusuf Benli,

Prof. Dr. Remzi Kılıç,

Dr. Ahmad al Hassoun;

Eskişehir Osman Gazi Üniv:

Prof. Dr. Ahmet Kartal

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım

Doç. Dr. H. Adnan Arslantaş,

Fırat Üniv :

Prof. Dr. Sami Kılıç,

Prof. Dr. İsmail Erdoğan,

Prof. Dr. Mehmet Soysaldı,

Prof. Dr. Mehmet Erdem

Prof. Dr. Erkan Yar;

 

Dr. Öğr. Üye. Erdoğan Sarıtepe

Dr. Öğr. Üye. Murat Gökalp;

Dr. Öğr. Üye. Haydar Dölek;

Hitit Üniv.

Prof. Dr. Ferhat Koca,

Prof. Dr. Mehmet Azimli;

Prof. Dr. Mevlüt Uyanık

Isparta SDU.

Prof. Dr. Nuri Tuğlu,

Prof. Dr. Adnan Koşum

Prof. Dr. Necmeddin Bardakçı

İnönü Üniv:

Prof. Dr. A. Faruk Sinanoğlu,

Prof. Dr. Abdurrahman Kasapoğlu,

Prof. Dr. Hulusi Arslan,

Prof. Dr. Hüsniye Canbay Tatar,

Prof. Dr. Orhan Yazıcı;

Prof. Dr. Taner Tatar,

Doç. Dr. Abit Bulut,

Doç. Dr. Recep Özman, 

Doç. Dr. Ali Duman,

Doç. Dr. Bilal Gök,

Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı

Dr. Öğr. Üye. Abdülkadir Kıyak;

Dr. Öğr. Üye. Zekeriya Çalışkan,

Dr. Öğr. Üye. İbrahim Görücü

Dr. Öğr. Üye. İbrahim Aşlamacı

Dr. Öğr. Üye. Mustafa Bozkurt

Dr. Öğr. Üye. Refik Kasım

Dr. Öğr. Üye. Khalil Ayoub

Selçuk Üniv.:

Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır, 

Prof. Dr. Bayram Dalkılıç,

Prof. Dr. İsmail Taş,

İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Adnan Demircan,

Kilis Üniv.

 Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun

Sütçü İmam Üniv.:

Prof. Dr. A. Kadir Evgin;

Prof. Dr. Ahmet Ak;

Prof. Dr. Nuri Kahveci,

Prof. Dr. Şaban Öz;

Doç. Dr. Faruk Çiftçi;

Doç. Dr. İzzet Sargın;

Katip Çelebi Üniv.

Prof. Dr. Saffet Köse,

Doç. Dr. Cahit Külekçi;

Dr. Öğr. Üye. Hakkı Karaşahin,

TOBB ETÜ

Prof. Dr. Hilmi Demir

Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi / Kazak

Prof. Dr. Dosay Kenjetaev,

Doç. Dr. Muratbek Myrzabekov;

Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Folklor Enstitüsü / Azarbayacan

Doç. Dr. Ali Şamil Hüseyinoğlu

Nahcivan Devlet Üniversitesi / Azerbaycan

Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA

Vilnius University / Litvanya

Prof. Dr. Galina Mişkiniene

Camiatü’l-Emir Abdülkadir (جامعة امير عبد القادر) / Cezair

Prof. Dr. Souheila Mazze.

Camiatu Batna 01 (جامعة باتنا) / Cezair

Dr. Racha Rauabah;

Camiatu Sultan Kabus (جامعة سلطان قابوس) / Salatanatu Amman

Prof. Dr. Badria Al Nabhani;

Yermouk Univercity / Ürdün

Doç. Dr. Bessam Ali Ahmed al Rababa;

 Tubingen Univercity / Almanya

Prof. Dr. Abdülmelik Hibevi

Camiuatu's-sultan Ahmed / Fas

Prof. Dr. Ömer Hibevi

Yenidelhi Camiatu'l-Milliyeti'l-İslamiyye / Hindistan

Suheyb Alim

İbn Sina Madhedi Ulumi'l-İnsaniyye / Fransa

Prof. Dr. Muhammed el-Bişari

Al Ulum ve Taknologia University / Yemen

Doç. Dr. Münir el-Abadi

 

Redaksiyon

ABDURRAHMAN KASAPOĞLU

MUSTAFA BOZKURT

HASAN ARSLAN

MUSTAFA KILIÇASLAN

YUSUF UFAKÇADERGİMİZDE İSNAD ATIF SİSTEMİNİ KULLANDIĞIMIZ İÇİN DİPNOT VE KAYNAKÇADA YAZARLARIMIZDAN ZOTERO PROGRMAINI KULLANMALARININ FAYDALI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. BU SEBEPLE AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ZOTERO KULLANIMIYLA İLGİLİ VİDEOYU İZLEMNİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.

 

Zotero Kullanımı

 

 BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR...


 

                                                  Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 3.0 Yerelleştirilmemiş Lisansı ile lisanslanmıştır.